Homepage-4

Założenia Programu

Program profilaktyczny projektu KORDIAN ma charakter prewencyjno-edukacyjny.
Jego głównymi założeniami są:

Aktywna profilaktyka

Ukierunkowana na profesjonalne poradnictwo realizowane w formie bonów. W ramach bonu pacjentowi będzie przysługiwało 360 minut profesjonalnego poradnictwa w zakresie diety, edukacji zdrowotnej oraz aktywności fizycznej.

Identyfikacja pacjentów wysokiego ryzyka

Identyfikacja pacjentów wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym przedwczesnego rozwoju miażdżycy (pacjenci obciążeni hipercholesterolemią rodzinną – familial hypercholesterolemia – FH).

Badania genetyczne

Przeprowadzenie badania genetycznego (techniką NGS i/lub sekwencjowanie techniką Sengera) u pacjentów kwalifikujących się do ww. badań.

Edukacja prozdrowotna

Edukacja prozdrowotna grupy docelowej pacjentów w kierunku podniesienia świadomości, wczesnego rozpoznawania i ograniczania czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.

Edukacja kadry medycznej

Edukacja kadry medycznej i personelu świadczącego porady w zakresie diety, edukacji zdrowotnej i aktywności fizycznej – oprócz przeszkolenia z zakresu założeń i wdrażania programu, będzie oferowana również edukacja w zakresie diagnostyki i wczesnego wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym w zakresie niewydolności krążenia, jak również strategii postępowania z poszczególnymi czynnikami ryzyka, odpowiedniej, skutecznej komunikacji z chorym z elementami zwiększania motywacji do podjęcia skutecznej profilaktyki.

Akcja informacyjna

Akcja informacyjna programu skierowana m.in. do lekarzy i pielęgniarek POZ, medycyny pracy, organizacji pozarządowych zajmujących się aspektami ochrony zdrowia, aptek oraz innych instytucji i osób, które będą mogły poinformować pacjentów o korzyściach z udziału w programie. Akcja informacyjna będzie także skierowana bezpośrednio do pacjentów.

Adresaci programu

Program skierowany jest do dwóch głównych grup:

Personel medyczny

Lekarze POZ, pielęgniarki, lekarze medycyny pracy, personel udzielający wsparcia w postaci poradnictwa w zakresie diety, edukacji zdrowotnej oraz aktywności fizycznej

Pacjenci

Pacjenci w wieku aktywności zawodowej, nie leczące się w ciągu ostatnich 5 lat na chorobę układu sercowo-naczyniowego (również u innego świadczeniodawcy), jak również nie korzystające z obecnie realizowanego Programu ChUK

* Aby uniknąć dublowania się świadczeń pacjent może być objęty tylko programem KORDIAN finansowanym ze środków UE lub programem CHUK finansowanym przez NFZ

Ośrodki realizujące program

Program KORDIAN obejmuje swoim zasięgiem trzy makroregiony – północny, centralny oraz południowo-wschodni. Za każdy makroregion odpowiedzialne są różne ośrodki:

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w partnerstwie z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Fundacją My Pacjenci


Biuro projektu:
ul. Niemodlińska 33, 04-628 Warszawa

 725 993 892
kordian@ikard.plUniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

 


Biuro projektu:
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk

 58 349 20 33
kordian@uck.gda.plSP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie

 


Biuro projektu:
ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków

 12 424 70 78
kordian@su.krakow.pl

Województwa objęte działaniem programu

Program KORDIAN obejmuje swoim działaniem 8 województw podzielonych na 3 makroregiony:

KORDIAN - Ogólnopolski program profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca

Makroregion Północny:

  • kujawsko-pomorskie
  • pomorskie
  • warmińsko-mazurskie

Makroregion Centralny:

  • mazowieckie
  • łódzkie

Makroregion Południowo-wschodni:

  • małopolskie
  • świętokrzyskie
  • podkarpackie

Okres realizacji projektu

Projekt realizowany jest w latach 2019-2022

Zobacz także: Program Profilaktyki Chorób Kardiologicznych (KORDIAN) na portalu pacjent.gov.pl